Tajuk 10

Membina Bahan Video dan Audio Untuk Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu

  • Menentukan peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa
  • Menentukan prinsip pembinaan bahan video dan audio
  • Membina bahan video dan audio

______________________________________________________________________________________________

Amali 1: Menentukan peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa

1. Bincang dengan ahli kumpulan anda untuk menentukan :-

    i. peringkat pengajaran (induksi set, langkah pengajaran atau pada bahagian penutup) yang akan menggunakan

        video yang dibuat sebagai bahan pengajaran

    ii. kemahiran bahasa (membaca, menulis atau lisan) yang akan diajar dengan menggunakan

        video sebagai bahan pengajaran

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

Amali 2: Menentukan prinsip pembinaan bahan video dan audio

i. Video yang akan dibina mesti mempunyai satu tema yang sesuai dengan sukatan pelajaran BM sekol;ah rendah

ii. Video mesti sesuai dengan kemahiran bahasa yang hendak diajar

iii. Durasi video bergantung kepada peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa yang hendak diajar

iv. Video yang dibina tidak menyentuh isu-isu sensitif

v. Video yang dibina mesti mempunyai nilai-nilai murni

vi. Bahan video yang dibina mesti dibina berpandukan papan cerita.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

Amali 3: Membina bahan video dan audio

1. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, bina bahan video dan audio dengan menggunakan Movie Maker

2. Hasilkan satu RPH selama 60 minit menggunakan bahan video yang telah dibina.

 

 

______________________________________________________________________________________________

Amali 4: Menggunakan perisian audio untuk pengajaran kemahiran mendengar, bertutur dan membaca