Kata Praklausa

Kata Praklausa
 Perkataan yang berada di bahagian hadapan klausa dan bertugas untuk menimbulkan seruan, pertanyaan atau penerang pangkal klausa

Kata Seru
 Melahirkan berbagai-bagai perasaan.
 Menggunakan penanda seru pada akhir ayat.
 Wah, cantiknya rumah itu! (Betul)
 Wah! Cantiknya rumah itu. (Salah)

Kata Perintah
 Perkataan yang digunakan untuk menyampaikan arahan,larangan,suruhan atau permintaan.

Kata Pangkal Ayat
 Perkataan yang digunakan sebagai penanda kesinambungan ayat dalam wacana dan kedudukannya adalah pada bahagian hadapan ayat. Kata ini banyak terdapat dalam teks klasik.
Adapun Sebermula Syahadan
Alkisah Maka Hatta